jean louis rodolphe agassiz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jean louis rodolphe agassiz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jean louis rodolphe agassiz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jean louis rodolphe agassiz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jean louis rodolphe agassiz

    Similar:

    agassiz: United States naturalist (born in Switzerland) who studied fossil fish; recognized geological evidence that ice ages had occurred in North America (1807-1873)

    Synonyms: Louis Agassiz

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).