agassiz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agassiz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agassiz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agassiz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agassiz

    United States naturalist (born in Switzerland) who studied fossil fish; recognized geological evidence that ice ages had occurred in North America (1807-1873)

    Synonyms: Louis Agassiz, Jean Louis Rodolphe Agassiz

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).