invalid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invalid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invalid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invalid.

Từ điển Anh Việt

 • invalid

  /'invəli:d/

  * danh từ

  người bệnh tật, người tàn tật, người tàn phế

  * tính từ

  bệnh tật, tàn tật, tàn phế

  cho người bệnh tật, cho người tàn tật, cho người tàn phế; (thuộc) người bệnh tật, (thuộc) người tàn tật, (thuộc) người tàn phế

  an invalid home: nơi an dưỡng cho những người tàn tật

  * tính từ

  không có hiệu lực

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có căn cứ

  invalid arguments: những lý lẽ không có căn cứ

  (toán học) vô hiệu

  * ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ

  làm cho không đủ năng lực vì bệnh tật

  đối đãi như một kẻ tàn phế

  cho giải ngũ vì tàn phế

  * nội động từ

  trở thành tàn phế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • invalid

  someone who is incapacitated by a chronic illness or injury

  Synonyms: shut-in

  force to retire, remove from active duty, as of firemen

  having no cogency or legal force

  invalid reasoning

  an invalid driver's license

  Antonyms: valid

  no longer valid

  the license is invalid

  Similar:

  disable: injure permanently

  He was disabled in a car accident

  Synonyms: incapacitate, handicap