intelligent robots and systems (iros) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intelligent robots and systems (iros) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intelligent robots and systems (iros) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intelligent robots and systems (iros).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intelligent robots and systems (iros)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các hệ thống và các người máy thông minh