intelligent labeling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intelligent labeling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intelligent labeling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intelligent labeling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intelligent labeling machine

    * kỹ thuật

    máy dán nhãn thông minh