intelligent packet discard (ipd) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intelligent packet discard (ipd) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intelligent packet discard (ipd) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intelligent packet discard (ipd).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intelligent packet discard (ipd)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hủy bỏ gói thông minh (ATM)