ice cream packaging machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ice cream packaging machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ice cream packaging machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ice cream packaging machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ice cream packaging machine

    * kinh tế

    máy gói kem