gill slit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gill slit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gill slit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gill slit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gill slit

    * kinh tế

    khe mang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gill slit

    one of a series of slit openings in the pharynxes of fishes and aquatic amphibians through which water passes

    Synonyms: branchial cleft, gill cleft