gill net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gill net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gill net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gill net.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gill net

    * kỹ thuật

    lưới có nắp mang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gill net

    a flat fishnet suspended vertically in the water to entangle fish by their gills