geometrical locus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geometrical locus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geometrical locus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geometrical locus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geometrical locus

    * kỹ thuật

    quỹ tích

    quỹ tích (của các điểm)