geologic engineer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geologic engineer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geologic engineer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geologic engineer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geologic engineer

    * kỹ thuật

    kỹ sư địa chất