gauging water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauging water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauging water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauging water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gauging water

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nước trộn vữa