gauging jet cutlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauging jet cutlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauging jet cutlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauging jet cutlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gauging jet cutlet

    * kỹ thuật

    vòi phun đo