gauging board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauging board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauging board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauging board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gauging board

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sàn trộn vữa

    sàn trộn xi măng