gauging and grading machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauging and grading machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauging and grading machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauging and grading machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gauging and grading machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy định cỡ phân loại

    máy phân cỡ