gauging machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauging machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauging machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauging machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gauging machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy phân cỡ