fixture unit rating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixture unit rating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixture unit rating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixture unit rating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixture unit rating

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đánh giá bộ phận cố định