fixture joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixture joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixture joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixture joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixture joint

    * kỹ thuật

    khớp nối