finite geometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finite geometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finite geometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finite geometry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finite geometry

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hình học hữu hạn