exterior nodal switching subsystem (enss) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exterior nodal switching subsystem (enss) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exterior nodal switching subsystem (enss) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exterior nodal switching subsystem (enss).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exterior nodal switching subsystem (enss)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống con chuyển mạch nút bên ngoài