explicit link (process definition) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

explicit link (process definition) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm explicit link (process definition) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của explicit link (process definition).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • explicit link (process definition)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    liên kết tường minh