expert on international trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expert on international trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expert on international trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expert on international trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expert on international trade

    * kinh tế

    chuyên viên mậu dịch quốc tế