expert analysis system interface/interface management package (easi/imp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expert analysis system interface/interface management package (easi/imp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expert analysis system interface/interface management package (easi/imp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expert analysis system interface/interface management package (easi/imp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expert analysis system interface/interface management package (easi/imp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Giao diện hệ thống phân tích ý kiến chuyên gia/Gói quản lý giao diện