experiment computer application software (ecas) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

experiment computer application software (ecas) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm experiment computer application software (ecas) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của experiment computer application software (ecas).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • experiment computer application software (ecas)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phần mềm ứng dụng máy tính thử nghiệm