excess productive capacity (idle excess goods) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excess productive capacity (idle excess goods) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excess productive capacity (idle excess goods) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excess productive capacity (idle excess goods).

Từ điển Anh Việt

  • Excess productive capacity (Idle Excess goods)

    (Econ) Tư liệu sản xuất nhàn rỗi.