excess of imports over exports nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excess of imports over exports nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excess of imports over exports giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excess of imports over exports.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • excess of imports over exports

    * kinh tế

    nhập siêu

    số hàng nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu