excess of expenditure over revenue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excess of expenditure over revenue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excess of expenditure over revenue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excess of expenditure over revenue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • excess of expenditure over revenue

    * kinh tế

    sự chi tiêu vượt thu

    sự chi vượt thu