excess of demand over supply nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excess of demand over supply nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excess of demand over supply giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excess of demand over supply.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • excess of demand over supply

    * kinh tế

    cầu quá cung

    cầu vượt cung

    sự vượt quá của mức cầu đối với mức cung