excess information rate (fr) (eir) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excess information rate (fr) (eir) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excess information rate (fr) (eir) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excess information rate (fr) (eir).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • excess information rate (fr) (eir)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tốc độ thông tin bị vượt quá