excel macro language (microsoft) (xlm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excel macro language (microsoft) (xlm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excel macro language (microsoft) (xlm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excel macro language (microsoft) (xlm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • excel macro language (microsoft) (xlm)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    Ngôn ngữ Macro Excel (Microsoft)