excellent quality product certificate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excellent quality product certificate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excellent quality product certificate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excellent quality product certificate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • excellent quality product certificate

    * kinh tế

    giấy chứng hàng chất lượng cao