euro bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

euro bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm euro bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của euro bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • euro bank

    * kinh tế

    Ngân hàng châu Âu