emergency warning system (ews) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emergency warning system (ews) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emergency warning system (ews) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emergency warning system (ews).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emergency warning system (ews)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ thống báo hiệu khẩn cấp