emergency position indicating radio beacon epirb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emergency position indicating radio beacon epirb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emergency position indicating radio beacon epirb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emergency position indicating radio beacon epirb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emergency position indicating radio beacon epirb

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mốc vô tuyến định vị nơi có thiên tai