efficiency (system efficiency) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

efficiency (system efficiency) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm efficiency (system efficiency) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của efficiency (system efficiency).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • efficiency (system efficiency)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiệu suất của hệ thống