edit (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edit (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edit (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edit (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • edit (vs)

    * kỹ thuật

    soạn thảo