divergent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

divergent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm divergent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của divergent.

Từ điển Anh Việt

 • divergent

  /dai'və:dʤənt/

  * tính từ

  phân kỳ, rẽ ra

  trệch; trệch đi

  khác nhau, bất đồng (ý kiến...)

 • divergent

  phân kỳ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • divergent

  * kỹ thuật

  phân kỳ

  phân ly

  phân nhánh

  phân tán

  rẽ ra

  y học:

  phân hướng, phân ly, tỏa ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • divergent

  diverging from another or from a standard

  a divergent opinion

  tending to move apart in different directions

  Synonyms: diverging

  Antonyms: convergent