distant water trawler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

distant water trawler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm distant water trawler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của distant water trawler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • distant water trawler

    * kinh tế

    tàu đánh cá xa