deed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deed.

Từ điển Anh Việt

 • deed

  /di:d/

  * danh từ

  việc làm, hành động, hành vi

  a good deed: hành động tốt, việc làm tốt

  to combine words and deed: kết hợp lời nói với việc làm

  in words and deed: bằng lời nói và bằng việc làm

  in deed and not in name: bằng những việc làm chứ không bằng lời nói suông

  kỳ công, chiến công, thành tích lớn

  heroic deeds: chiến công anh hùng

  (pháp lý) văn bản, chứng thư

  to draw up a deed: làm chứng thư

  in very deed

  (xem) very

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyển nhượng bằng chứng thư

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deed

  * kinh tế

  chứng thư

  chứng thư khế ước

  chứng từ khế ước

  giấy tờ

  hành động

  hành vi

  văn bản

  văn kiện

  * kỹ thuật

  chứng thư

  văn bản

  xây dựng:

  chứng nhượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deed

  a legal document signed and sealed and delivered to effect a transfer of property and to show the legal right to possess it

  he signed the deed

  he kept the title to his car in the glove compartment

  Synonyms: deed of conveyance, title

  Similar:

  act: something that people do or cause to happen

  Synonyms: human action, human activity