deed of purchase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deed of purchase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deed of purchase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deed of purchase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deed of purchase

    * kinh tế

    giấy mua