deed (of contract) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deed (of contract) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deed (of contract) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deed (of contract).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • deed (of contract)

    * kỹ thuật

    giấy nhận thầu