curled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curled.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • curled

  of hair having curls

  Synonyms: curling

  Similar:

  curl: form a curl, curve, or kink

  the cigar smoke curled up at the ceiling

  Synonyms: curve, kink

  curl up: shape one's body into a curl

  She curled farther down under the covers

  She fell and drew in

  Synonyms: curl, draw in

  coil: wind around something in coils or loops

  Synonyms: loop, curl

  Antonyms: uncoil

  curl: twist or roll into coils or ringlets

  curl my hair, please

  Synonyms: wave

  curl: play the Scottish game of curling

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).