correlation interval nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

correlation interval nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm correlation interval giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của correlation interval.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • correlation interval

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    khoảng tương quan