coordinate system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coordinate system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coordinate system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coordinate system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coordinate system

    * kỹ thuật

    hệ thống tọa độ

    hệ tọa độ

Từ điển Anh Anh - Wordnet