contingent liability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contingent liability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contingent liability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contingent liability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contingent liability

  * kinh tế

  nợ bất ngờ

  nợ có thể có

  nợ không xác định

  nợ phát sinh