conditioned stimulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conditioned stimulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conditioned stimulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conditioned stimulus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conditioned stimulus

    * kỹ thuật

    y học:

    kích thích có điều kiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • conditioned stimulus

    the stimulus that is the occasion for a conditioned response