compressed air motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compressed air motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compressed air motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compressed air motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compressed air motor

    * kỹ thuật

    động cơ khí nén