colour phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colour phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colour phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colour phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colour phase

    * kỹ thuật

    pha màu