colour perception nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colour perception nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colour perception giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colour perception.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colour perception

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự thụ cảm màu sắc