clutch throwout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clutch throwout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clutch throwout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clutch throwout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clutch throwout

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự nhả khớp li hợp

    sự tách khớp li hợp